Zgodnie z art. 36 ust 1

„Właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód stanowiących
jego własność oraz z wody podziemnej znajdującej się w jego gruncie;
prawo to nie stanowi prawa do wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganego
pozwolenia wodnoprawnego.”

Na wiercenie studni na zgłoszenie pobierającej wodę z pierwszej warstwy wodonośnej nie są potrzebne żadne zezwolenia. Głębokość wywierconej studni nie może przekraczać 30 metrów. Jest to głębokość odwiertu a nie poziom lustra wody. Jak wyżej wspomniano ilość czerpanej wody nie może przekraczać 5000 litrów na dobę.

Zgłoszenia dokonujemy w starostwie powiatowym, dołączając rysunki usytuowania studni, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, najlepiej osobiście zagościć i dowiedzieć się jakie dokumenty będą od nas wymagane. Jeżeli w ciągu 30 dni od zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu można rozpocząć wiercenie studni na zgłoszenie.

Zwykle przy wierceniu studni na potrzeby domku jednorodzinnego, gdzie pobór wody czteroosobowej rodziny wynosi około 1000 litrów na dobę, starostwo nie powinno wyrazić sprzeciwu. Jeżeli pobór wody będzie większy lub głębokość studni będzie większa niż 30 metrów, należy uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Dla studni głębinowych których głębokość przekracza 100 metrów, budowę regulują przepisy Prawa wodnego oraz Prawa górniczego i geologicznego.